GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Santander Consumer Finance Benelux B.V. – Mw. Hoefnagels

Type
particulier
Datum
17 aug 2014
Bank
(vestiging )
Aangever
Santander Consumer Finance Benelux B.V. – Mw. Hoefnagels

Mevrouw Hoefnagels (1949) uit het Limburgse Heerlen (gescheiden moeder van 2 kinderen), werkt naast de opvoeding van haar kinderen waar ze kan om voldoende inkomen te genereren.
Financiële tegenslagen, zoals tijdelijke werkloosheid, onverwachte uitgaven en wegvallen van (huur)subsidies, vangt ze op met een bancair krediet (wat via KB Limburg, DSB, uiteindelijk in 2009 op advies van AFAB wordt overgesloten bij Santander Consumer Finance Benelux B.V.).

In 2001 lukt het een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd te vinden, waardoor haar financiële positie aanzienlijk verbetert. Daarnaast vervult mevrouw Hoefnagels  een maatschappelijke functie en is zij vier jaar lang gemeenteraadslid en verricht tot op de dag van vandaag vrijwilligerswerk.

In 2006 koopt zij een eigen woning, waarvoor de ING Bank een hypotheek verstrekt van ca. 163.000,--. Een financiering waar op dat moment, gezien het verwachte pensioeninkomen, al de nodige vraagtekens bij gezet mogen worden. Als ING het pensioeninkomen op correcte wijze had getoetst, was op dat moment al duidelijk geweest dat mevrouw Hoefnagels na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de hypotheeklasten nauwelijks zou  kunnen dragen.

In 2009 wordt in overleg met de ex-echtgenoot afgesproken dat beide ouders voor de masterstudie van hun zoon (op advies van de universiteit in het buitenland)  ieder een bedrag van € 7.500,-- bijdragen. Dit bedrag wordt door een studieverlenging nogmaals verhoogd met € 7.500,--.

Aangezien dergelijke bedragen met de maandelijkse hypotheeklasten bij mevrouw Hoefnagels niet voorhanden zijn, laat zij  zich in 2009 voorlichten door een adviseur van AFAB Geldservice B.V. wat haar mogelijkheden zijn om naast de hypotheek een extra geldbedrag bij te lenen.

AFAB adviseert een doorlopend krediet waarvan de hoofdsom op dat moment € 33.750,-- bedraagt. In het vertrouwen goed te zijn voorgelicht en er van uitgaande dat de adviseur van AFAB haar situatie goed heeft beoordeeld, tekent mevrouw Hoefnagels de kredietovereenkomst met Santander. Een advies en beslissing die mevrouw Hoefnagels letterlijk en figuurlijk duur zal komen te staan. De adviseur van AFAB “vergat” de specifieke situatie van mevrouw Hoefnagels, haar inkomen en pensioeninkomen op correcte wijze te toetsen en sloot daarmee een compleet onverantwoord  en niet passend financieel product af.

Bij controle van de afschriften blijkt de schuld, ondanks de maandelijkse incasso van 337 euro op te lopen. Er van overtuigd dat dit een fout moet zijn en niet kan kloppen; gezien het advies en de strekking van hetgeen zij met de adviseur van AFAB heeft besproken, neemt mevrouw Hoefnagels contact op met Santander, welke zonder inhoudelijk op haar vragen in te gaan, haar direct verwijst naar de getekende overeenkomst en de mogelijkheid om een klachtenprocedure bij intermediair AFAB op te starten.

De start van een langdurige en slepende procedure, waarbij Santander, in plaats van op een constructieve wijze het probleem te benaderen en tracht een passende oplossing te vinden zich verschuilt achter een overeenkomst en voorwaarden van een product wat in de eerste plaats nooit afgesloten had mogen worden. Mevrouw Hoefnagels voelt zich een roepende in de woestijn. Enig overzicht van de betaalde bedragen en hoe deze zich conform de overeenkomst verhouden in rente, aflossing, kosten en provisie ontbreekt. Als zij na vier jaar en ruim 14.000 euro te hebben betaald moet concluderen dat de hoofdsom nauwelijks is afgenomen, besluit zij teneinde raad en als  laatste middel om gehoord te worden medio 2013 dan maar te stoppen met betalen…

Uitgelezen kans voor Santander om het probleem alsnog objectief te bekijken, haar verantwoordelijkheid te nemen en te zoeken naar een oplossing. Echter Santander kiest er voor om dit signaal volledig te negeren en de vordering op mevrouw Hoefnagels uit handen te geven aan incassobureau Pleitmeesters B.V. te Ede, waarbij het dossier via LAVG Gerechtsdeurwaarders in een juridische procedure verzandt, hetgeen uiteindelijk leidt tot een vonnis en executoriaal beslag van ruim 34.000 euro.

Mevrouw Hoefnagels wordt door Santander afgeschilderd als een notoire wanbetaler, terwijl zij in vier jaar tijd maar liefst ruim 14.000 euro betaalt en feitelijk niet anders dan verkeerd is voorgelicht, waarbij de bank haar zorgplicht met voeten heeft getreden door haar een krediet te verstrekken wat gezien haar leeftijd, (pensioen)inkomen en bestaande financiële verplichtingen nooit had mogen gebeuren. Daarnaast hanteert  Santander dermate exorbitant hoge (woeker)rentes en kosten, waardoor de hoofdsom van de schuld in vier jaar tijd (nagenoeg) niet afneemt.
Teneinde raad wendt mevrouw Hoefnagels zich tot de Stichting Krediet Verdriet. De hele procedure en gang van zaken heeft uiteraard haar weerslag op haar gezondheid en emoties. Niet vreemd dat ze zich laat ontvallen het allemaal niet meer te zien zitten. 

Wij nemen contact op met Santander; immers het inwinnen van een executoriaal beslag levert in deze situatie alleen maar verliezers op. Het rekensommetje is klip en klaar: woz-waarde  € 110.000,-- / hypotheek € 163.000,-- / huidige verkoopwaarde volgens opgave makelaar ca. € 115.000,--. Met alle bijkomende kosten resteert er na gedwongen verkoop van de woning dus een additionele restschuld van minimaal € 50.000,--.

De heer Casper Sonnega, manager collections van Santander staat ons telefonisch te woord en verwijst naar de processtukken en het vonnis; Santander staat immers volledig in haar recht aldus de heer Sonnega.

Stichting Krediet Verdriet wil namens mevrouw Hoefnagels (waarvoor zij een notariële volmacht heeft getekend) juist trachten te komen tot een niet juridische en voor alle partijen werkbare oplossing, waarbij de schade zoveel mogelijk beperkt wordt.

Wij wijzen de heer Sonnega op het bovenstaande rekensommetje en vragen ons serieus af waarom Santander een dergelijke ver strekkende procedure voort wenst te zetten, waarbij zij vooraf al weet dat er geen enkele opbrengst en alleen maar nog meer schade uit gaat komen. Feitelijk is het vonnis onbruikbaar en staat het inwinnen, vooraf deze uitkomst al wetende, gelijk aan machtsmisbruik.
Santander had het nooit zo ver mogen of hoeven laten komen. Hadden zij (zoals van een professionele geldverstrekker verwacht mag worden) op een gedegen manier de aanvraag van mevrouw Hoefnagels in 2009 getoetst aan haar inkomen ook na haar pensioen en haar overige verplichtingen voortvloeiende uit de hypotheek, dan had een krediet met dergelijke voorwaarden, rentes en kosten nooit verstrekt mogen worden.

Met een  inkomen van ca. € 1.600,-- netto is het onmogelijk de lasten van de hypotheek ad € 163.000,-- en de afbetaling van een krediet ad € 34.000,-- (exclusief de rente die daar nog overheen komt) te voldoen. Conform de voorwaarden die gelden dient het krediet voor mevrouw Hoefnagels haar 74e  volledig te worden betaald, derhalve binnen 9 jaar na dato.

Ondanks onze argumenten en bereidwilligheid om samen naar een oplossing te zoeken, weigert Santander met ons in overleg te treden over het dossier en meldt dat wanneer mevrouw Hoefnagels het niet eens is met de procedure, het haar vrij staat om in beroep te gaan…  een standpunt wat we ten zeerste betreuren.

Het onnodig verlengen van de procedure en het nog meer voor beide partijen opschroeven van (juridische) kosten of het zonder scrupules inwinnen van een beslag wat niets maar dan ook niets dan alleen maar meer schuld en onvermogen om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen met zich mee brengt, kan toch niet serieus door Santander als oplossing worden gezien?

De ING Bank heeft de voorkeur voor een onderhandse verkoop van de woning en laat weten de executie van de woning vooralsnog niet over te nemen. Op het moment dat mevrouw Hoefnagels haar hypotheekverplichtingen niet meer kan voldoen, laat ING eveneens loonbeslag leggen.

De uitkomst laat zich raden.. chapeau Santander!