GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Follow Up 2 dossier fruithandelaar Wim Hendriks/SNS bank

Follow Up 2 dossier fruithandelaar Wim Hendriks/SNS bank
Type
particulier
Datum
11 dec 2014
Bank
(vestiging )
Aangever
SNS schijnt het nog steeds niet erg nauw te nemen met haar verantwoordelijkheid richting samenleving. Nadat de "bank" met miljarden euro's is gered door de samenleving (lees: de belastingbetaler) als gevolg van haar onverantwoorde gedrag het volgende:

Op 9 december 2014 hebben wij van SNS bank een schrijven mogen ontvangen. SNS heeft in eerdere (telefonische) berichten laten weten niet meer met de stichting te willen communiceren. De contacten zouden vanaf een bepaald moment slechts nog via de advocaten lopen. Het bevreemdt ons dan ook zeer dat wij een brief met deze strekking hebben mogen ontvangen, sterker nog de advocaat van SNS vraagt zelfs om een ontvangstbevestiging.

Wij hebben als stichting besloten om de communicatie in het dossier Hendriks via de media te laten lopen. Dit resulteert in onze visie tot maximale transparantie in het dossier.

De heer B. rept over intensieve gesprekken. Hiervan is ons niks bekend. Wellicht dat hij refereert aan het gesprek aangaande de overname van het onroerend goed door Hendriks jr., waarbij enige vorm van exclusiviteit ontbrak? Of heeft de heer B. het wellicht over de acties van SNS waarbij (oude) potentiële kopers zijn benaderd onder dubieuze voorwaarden? Of doelt de heer B. op het gesprek ten kantore van Dirkzwager te Arnhem, oktober 2014, waarbij SNS zonder agenda of enige vooraankondiging een soort van "papegaaiengesprek" heeft georganiseerd waarbij SNS zonder enige vorm van motivatie haar standpunt bleef herhalen? Hoe dan ook, zelfs de curator kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het door Hendriks jr. gedane aanbod wellicht toch wel het beste zou zijn voor de boedel....

De onderneming van Hendriks kent reeds enige jaren een doorstart. De schade die SNS heeft veroorzaakt bij deze doorstart zoekt zijn gelijke. 1 faillissement schijnt nog niet genoeg te zijn. Ondanks alle acties van de curator / SNS Bank schijnt de onderneming op de goede weg te zijn en kunnen we vaststellen dat er geld wordt verdiend. Zijn AA accountant wil graag tekst en uitleg geven over de jaarrekening. De vraag dient zich aan of SNS dit als concern ook kan stellen, gegeven o.a. de beschikking in het dossier van 2SQR http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:5519. Ons dunkt, als stichting, dat SNS andere prioriteiten zou moeten hebben dan het anonimiseren van feitelijke gebeurtenissen binnen het concern met hoofdrollen voor (slecht) aangestuurde personeelsleden. Dit is dan ook tevens de beste omschrijving die wij kunnen maken van de dossierbehandelaars, T.K. en R. v/d B.  

Hendriks jr. heeft inderdaad een bod gedaan op het onroerend goed van zijn vader. Een eerste reactie van SNS/ curator liet maanden op zich wachten. Immers vakanties en andere verplichtingen gingen voor. Nadat de vakanties en andere verplichtingen ten einde waren,  kwamen zowel SNS bank als de curator met aanvullende voorwaarden. Duizenden euro's wilden partijen boven op de overeengekomen koopprijs betaald krijgen. Een officieel koopcontract is daarom nooit getekend. Het relaas van de heer B. kent dan ook geen enkele binding met de realiteit. Dat Wim Hendriks geen koopprijs kan betalen lijkt me gegeven de situatie van zijn persoonlijk faillissement geen wonder.

SNS bank heeft gemeend een ontruimingsprocedure te moeten opstarten tegen Hendriks omdat de beoogde koper op kortst mogelijke termijn het object zou gaan betrekken. Per november 2013 had de koper, TBT The Netherlands BV (uw weet wel de onderneming met 50 euro eigen kapitaal) een bankgarantie moeten afgeven. Dit is nooit gebeurd, desondanks moest SNS Hendriks zijn huis uit procederen, ondanks zijn aanbod een gebruiksvergoeding te betalen. Nadat gebleken is dat de koper niet bestond en Hendriks uit zijn huis was geprocedeerd werd het stil. De woning verslechterde in razend tempo, onkruid, lekkages, kogelgaten, inbraken waren het gevolg. De curator was nergens te bekennen, sterker zij heeft nooit een poging gedaan de 10% bankgarantie te verhalen! Dat de beoogde investeerder/financier zijn aanbod heeft herzien lijkt me dan ook niet verwonderlijk. De investeerder is bereid een geldsom ter beschikking te stellen die gelijk opgaat met toezeggingen van SNS en dit dan weer in relatie met de actuele waarde van het onroerend goed.

De heer B. rept over verantwoordelijkheid van SNS t.o.v. haar stakeholders. Voor zover de stichting het kan overzien zijn alle stakeholders onteigend voor ruim een miljard, kent SNS een zeer dubieus verleden (wij verwijzen naar het boek “De val van SNS Reaal” ) waarbij miljarden euro's zijn verkwanseld. Vooral het dossier Hans Advocaat, ruim 800.000 euro uit de bank getrokken zonder enig bespeurbaar resultaat, e.e.a. spreekt boekdelen. Het is de stichting daarom ook een volstrekt raadsel waarom in de verschillende publicaties naam en toenaam genoemd kan worden zonder enige oppositie vanuit SNS, maar SNS wel problemen heeft met de publicaties op www.bankenboeven.nl. De zorgvuldigheid in de omgang met spaargelden van cliënten zien we als een gotspe.

De bieding ad € 760.000,-- zoals in de andere publicaties over dit dossier op de site gemeld, is door de bank afgewezen, immers  zij moest een bod aannemen van TBT Netherlands B.V. Gegeven de huidige staat van het onroerend goed alsmede de falende verkoop is het verlies slechts verder opgelopen. De door SNS gepresenteerde berekening kunnen wij daarom ook niet begrijpen.

Na ontvangst van het bovengenoemd schrijven heeft de stichting telefonisch contact gezocht met de heer B. mede daar zij, gezien de inhoud van eerdere publicaties en het bovenstaande, zich niet kan vinden in de omschrijving van het intensieve overleg waarover de heer B. rept in zijn schrijven. Juist het feit dat SNS elke vorm van communicatie en overleg schuwt heeft geresulteerd in de publicatie en weergave van het dossier in zijn oorspronkelijk vorm. Ondanks dit initiatief volhardt de SNS in haar standpunt en meent zij nu alle energie en middelen aan te moeten wenden voor een dagvaarding en procedure, waarbij de precaire situatie omtrent de gezondheid van Wim Hendriks van ondergeschikt belang is en blijft.

De reactie t.a.v. gedane opmerkingen en/of overige publicaties zijn te bezien in de context waarin zij gedaan zijn.

Wordt vervolgd…