GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Follow Up reactie Rabobank Salland

Follow Up reactie Rabobank Salland
Type
zakelijk
Datum
21 jan 2015
Bank
(vestiging )
Aangever

REACTIE RABOBANK OP AANTIJGINGEN WICHERS SCHREUR

In het kader van hoor en wederhoor heeft de Stichting Krediet Verdriet zowel de Rabobank als de NVWA gevraagd om een reactie op de publicatie van het dossier van de familie Wichers Schreur (http://bankenboeven.nl/boef/4705/rabobank-salland-oorzaak-ongekend-dierenleed.html). Onderstaand de reactie die wij vandaag ontvingen van de Rabobank. Om de inhoudelijke discussie niet te frustreren hebben we op nadrukkelijk verzoek van de Rabobank gehoor gegeven aan het verzoek om de namen van de betrokken bankmedewerkers van de website te verwijderen. We zullen op korte termijn berichten hoe de Rabobank verder wenst te gaan in dit dossier. 

--
 
Als Rabobank Salland herkennen wij ons geenszins in dit eenzijdige relaas. Het beeld dat de bank en haar medewerkers dierenleed veroorzaakten dan wel hier schouderophalend op reageerden, is volstrekt onwaar. Die verantwoordelijkheid voor de dieren lag geheel bij de ondernemer als bedrijfsvoerder. Als bank is een lang en zorgvuldig traject doorlopen, waarbij de medewerkers lastige keuzes hebben moeten maken waarbij zij op zorgvuldige wijze hun afwegingen maakten, indachtig alle belangen, en zeker ook dat van de dieren. Helaas bleek de ondernemer niet bereid om de conclusies van de bank te aanvaarden, en werkte hij niet mee om het bedrijf op ordentelijke wijze te beëindigen. Dat was mede reden dat het bedrijf in februari 2014 is leeggehaald door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) omdat naleving van de gezondheidszorg en welzijnswet voor dieren in het geding was. Ook de suggestie die wordt gewekt als zou Rabobank de financiering van gezonde bedrijven beëindigen, weerspreekt Rabobank met klem. Rabobank heeft daar geen belang bij, in tegendeel zelfs.

Hoewel Rabobank normaliter terughoudend is om op individuele kwesties via media te reageren, dwingt deze publicatie de bank om deze kwestie - zonder in te gaan op diverse onterechte aantijgingen in het relaas - met enkele feiten in een beter perspectief te plaatsen: 

Doordat in 2010 en 2011 in de VOF forse verliezen werden geleden, er sprake was van een aanzienlijk negatief eigen vermogen en er geen liquiditeitsruimte was om aan alle verplichtingen te voldoen, is de afdeling Bijzonder Beheer vanaf eind 2011 ingeschakeld. Samen met de ondernemer is getracht het tij te keren. Hiervoor is o.a. meerdere keren extra liquiditeitsruimte verschaft door bijvoorbeeld de aflossingen op te schorten. Eind 2012 bleek dat het tij niet keerde en het perspectief voor de onderneming verder verslechterde. Toen in mei 2013 bleek dat de afgeleverde biggen niet meer betaald werden en de situatie nog verder verslechterde is de financiering door de Rabobank in juni 2013 opgezegd.
 
Vervolgens is de ondernemer eerst 3 maanden en uiteindelijk 6 maanden (tot 31 december 2013) de tijd gegeven om te trachten zijn bedrijf aan de gang te houden om op die manier tot een going-concern verkoop of een herfinanciering bij een andere bank te komen. Om de ondernemer in een dergelijk bijzondere situatie te begeleiden is geadviseerd hiertoe een adviseur in te schakelen, wat door de ondernemer ook is gedaan.

Rabobank heeft daarbij expliciet ook aandacht gevraagd voor het dierenwelzijn gedurende deze periode.  Op basis van een door de ondernemer aangeleverde prognose konden betalingen (waaronder de voerbetalingen en afvoer van mest) binnen deze door de ondernemer afgegeven begroting gedurende de periode tot 31 december 2013 worden uitgevoerd. De Rabobank is er uiteraard niet op uit om op welke manier dan ook dierenleed te veroorzaken. Wij bestrijden dan ook dat de bank betalingen voor voerleveranties binnen de begroting niet heeft uitgevoerd.

De biedingen op het volledige bedrijf (onroerend goed, roerende zaken, levende have en productierechten) en daaraan verbonden voorwaarden bleken ten opzichte van de bij de bank bekende taxaties onvoldoende te zijn . Daarom is uiteindelijk opdracht verstrekt om het (toen reeds door de NVWA leeggedraaide) onroerend goed te veilen. Waarna het onroerend goed uiteindelijk is gegund aan de hoogste bieder op de veiling.
 
Reactie Rabobank op waardering en taxaties:
In juli 2014 heeft in opdracht van de Rabobank een taxatie van het onroerend goed plaatsgevonden. Op basis van nieuwe informatie met betrekking tot het ontbreken van de noodzakelijke vergunning voor de natuurbeschermingswet, heeft de makelaar zijn taxatie uit juli 2013 in februari 2014 geactualiseerd. In april 2014 heeft er een nieuwe opname door de makelaar plaats gevonden, die op basis van de toen geconstateerde zaken (waaronder nieuwe marktomstandigheden en verder achterstallig onderhoud) tot een fors lagere taxatie is gekomen 

De schets van een  “Eigen Vermogen” van EUR  4.410.000,-- is feitelijk onjuist. Waarschijnlijk bedoelt de schrijver het balanstotaal. Het eigen vermogen is namelijk na aftrek van schulden negatief.

De biedingen zoals in het staatje zijn geschetst, zijn altijd beoordeeld op basis van de toen bij de bank bekende taxatiewaardes. Verder is er rekening gehouden met (ontbindende) voorwaarden waaronder de biedingen zijn gedaan.

Tot slot wenst Rabobank te benadrukken dat haar medewerkers ongevraagd in dit artikel zijn opgevoerd, zich niet herkennen in diverse suggesties, en in dienst van Rabobank op zorgvuldige en verantwoorde wijze invulling geven aan hun vak, waarbij vaak moeilijke afwegingen zijn te maken. Hierbij aangetekend dat ook Rabobank in haar werk en deze lastige trajecten soms fouten of verkeerde inschattingen maakt, doch deze dan normaalgesproken in overleg met de klant op passende wijze oplost. 

 21 januari 2015.