GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

UPDATE dossier Rabo-Interpolis "Uit de brand.. in de brand" Glashelder?!

UPDATE dossier Rabo-Interpolis "Uit de brand.. in de brand" Glashelder?!
Type
boeven
Datum
12 jun 2016
Bank
(vestiging )
Aangever
Inmiddels zijn er aardig wat weken verstreken in het dossier van de broers Ton, John en Peter. De hoogste tijd dat wij u bijpraten over de diverse ontwikkelingen in dit dossier.
 
U heeft het e.e.a. kunnen lezen in het artikel van Vakblad voor de Bloemisterij en ook het Eindhovens Dagblad heeft aandacht besteed aan de casus.
 
In deze update ondermeer:
 - Reijnders Advocaten, zijnde de gevolmachtigde van Rabobank Peelland Zuid;
 - Aansprakelijkheidstelling Rabobank Peelland Zuid;
 - Reactie Rabobank Nederland op artikel Bloemisterij;
 - Voortgang juridische acties tegen Interpolis/Rabobank;
 - Rol BBZ in de naleving van reeds gemaakte afspraken.
 
Rabobank is niet uit op een schikking, zoveel is ondertussen duidelijk. Wij betreuren dit ten zeerste. Wij nemen aan dat Rabobank alle opties goed heeft afgewogen en denkt met de gekozen koers de beste uitkomst voor zich zelf te bereiken. Welke beweegredenen spelen hier mee?
 
Het gedrag van de Rabobank laat zich eigenlijk het beste samenvatten door het lezen van hun eigen brieven. Rabobank communiceert via Reijnders Advocaten, zijnde de gevolmachtigde. Dat is natuurlijk haar goed recht. Het is daarbij wel gezegd dat wij in andere dossiers, waarin Rabobank gekozen heeft voor een andere gevolmachtigde, beduidend betere (en goedkopere) resultaten bereiken.

De menselijke maat schijnt een ondergeschikte rol te spelen. Inmiddels heeft 1 van de broers een zwaar hartinfarct gehad. Over de reactie(s) van de Rabobank, Interpolis en/of haar gevolmachtigde kunnen (moeten) wij kort zijn. Uit respect voor de getroffene zullen we daar in deze update niet over uitweiden.
 
Wij hebben met stijgende verbazing kennis genomen van de brief van Niek V. (Reijnders Advocaten), d.d. 14 maart 2016. Hij gaat daarbij bewust meermaals over de scheidingslijn tussen waarheid en onwaarheid (waar stopt het misverstand en waar begint de leugen). Wij nemen deze kwestie zo hoog op dat wij overwegen e.e.a. te gaan voorleggen bij de deken. Wij zullen u daarover op korte termijn informeren.
 
Zijn brief begint al met een onwaarheid, immers de vraag "Hoe nu verder" werd niet gesteld door De Boer, maar door Rabobank collega Willy R. naar aanleiding van het bezoek van De Boer aan Rabobank Peelland Zuid, waarbij de dekkingsverklaring werd overhandigd van de nieuwe verzekering. Willy R. weigerde overigens te tekenen voor ontvangst. In onze beleving had De Boer geen duidelijker antwoord kunnen geven op de vraag van Rabobank Peelland zuid: “Hoe nu verder?” De Boer is van het soort aanpakken en zorgen dat de problemen opgelost worden. De Rabobank kiest, zeker in dit dossier, voor een polarisatie van standpunten waarbij het uitschakelen van De Boer cs een doel op zich lijkt te zijn geworden.
 
Niek V. stelt verder dat de voornaamste reden voor opzegging van de financiering door de bank is gelegen in het feit dat de Boer geen adequate verzekering voor het bedrijf konden aantonen. Niets is minder waar, althans enige nuance is hier wel op zijn plaats. In tegenstelling tot wat Niek V. reeds ten onrechte heeft gesteld, is de Boer nooit 1 dag/minuut onverzekerd geweest. Zijn relaas is dus volledig op fictie gebouwd en heeft slecht een (1) doel en dat is het vermogen, inkomen en huisvesting te vernietigen van De Boer cs. Dat Niek V. en zijn stoottroepen de plank volledig hebben misgeslagen blijkt wel uit het vonnis van de voorzieningenrechter. Met ander woorden, Rabobank/Interpolis hebben een onrechtmatige daad gepleegd door het onmiddellijk opzeggen van de verzekering.
 
Dus niet de Boer maar de Rabobank heeft een onrechtmatige daad gepleegd. Dat is natuurlijk geheel anders dan Niek V. de zaken wenst voor te stellen. Bijkomend feit is dat Rabobank hierdoor in beginsel ook schadeplichtig is geworden. Daarover later meer.
 
Dat Rabobank Peelland Zuid als tussenpersoon en adviseur De Boer een slechte verzekering heeft aangesmeerd, althans een verzekering heeft geadviseerd die klaarblijkelijk erg moeilijk doet bij het afhandelen en reguleren van schade, kan De Boer niet aangerekend worden. Rabobank zal hiervoor zelf de hand in eigen boezem moeten steken. De Boer is, zo naïef dit dan ook bleek, uitgegaan (en mochten uitgaan) van de expertise van haar verzekeringsadviseur.
 
Geleerd van alle ellende en problemen is de Boer een behoorlijk stuk kritischer geworden t.a.v. de leveranciers en adviseurs waarmee zij zaken doen. Zij hebben een tweetal maatschappijen uitgenodigd om kritisch te kijken naar het te verzekeren risico. De professionaliteit en vakkennis van deze verzekeraars staat in schril contrast met dat wat zij van Interpolis hebben mogen ervaren. Beide maatschappijen hebben een offerte uitgebracht, zij hebben daarbij voor het eerst sinds lange tijd een keuze kunnen maken in plaats van alsmaar verder in het Rabobank dictaat gesleurd te worden met alle gevolgen van dien. De uiteindelijke verzekering sluit veel beter aan op hun situatie en is daarbij ook nog eens 30% goedkoper! “Wij houden u reeds hier aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade” komt dan onwillekeurig in je op.
 
Dat Niek V. van Reijnders Advocaten blijft doordraven over een gebrek aan dekking, geeft alleen maar aan dat hij volstrekt geen idee heeft over de financiële positie van De Boer. Het kan niet zo zijn dat zijn gebrek aan kennis en inzicht bepalend gaat zijn in het kader van het afhandelen van ons dossier. Rabobank heeft het recht van 1e hypotheek op de privé woningen van de gebroeders De Boer. Recent hebben zij de woningen NWWI laten taxeren. Taxatie wijst een waarde uit van € 977.500,--. De totale hypotheekschuld bedraagt slechts € 144.000,--. Dit staat dus nog los van de waarde van het bedrijfs-og (WOZ 760.000). Het relaas van Niek V. over een gebrek aan dekking verwijst de Boer dan ook naar de vuilnisbak. Zakelijk wordt er al lang niet meer naar dit dossier gekeken, zoveel is duidelijk.
 
Sinds14 maart jl. schijnt Niek V. een koerswijziging te hebben doorgevoerd gegeven zijn gebrek aan argumentatie en de verloren rechtszaak. Vanaf deze datum overheerst klaarblijkelijk het gebrek aan vertrouwen. Wat wij uit zijn betoog denken te kunnen distilleren is, omdat De Boer heeft meegewerkt aan een publicatie op bankenboeven.nl, het vertrouwen onherstelbaar beschadigd zou zijn. Nu maakt dat natuurlijk niet uit, in die zin dat de financiering reeds opgezegd was. De publicatie is erg transparant en voorzien van vele documenten waaruit de posities blijken. Voorts heeft de stichting de publicatie vooraf voorgelegd aan Rabobank. Rabobank heeft echter gekozen om niet te reageren op de publicatie en daarnaast heeft Rabobank ook nooit aangegeven met welke elementen van de publicatie zij niet zou kunnen instemmen. Wij staan overigens open voor elke vorm van debat, echter wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde van gelijkheid.
 
Niek V. zijn creativiteit m.b.t. de interpretatie van Art.35 van de Algemene Bankvoorwaarden stelt een nieuwe norm. Daar dekking en verzekering klaarblijkelijk geen houvast meer bieden, wordt “het Artikel” van stal gehaald. Dat zijn gedragingen geen enkel respect voor de zorgplicht tonen, lijkt me geen verder betoog nodig te hebben.
 
Zijn intenties, voor zover daar nog onduidelijkheid over zou bestaan, worden onderstreept door de aankondiging van verdere inperking van het krediet. Gegeven het feit dat hij vasthoudt aan de opzegging per 14 september 2016 interpreteren wij zijn voornemen voor verdere inperking van de rekening courant slechts als wraakactie voor het feit dat de Boer publiceert over hun dossier op ondermeer bankenboeven.nl. Het zij zo.
 
Wat daarbij vergeten werd is dat Rabobank zich in 2011 schriftelijk gecommitteerd heeft aan het instant houden van de kredietrelatie, althans voor de duur van 10 jaar blijkens de schriftelijke verklaring aan Gemeente Helmond in het kader van de gestelde voorwaarden.
 
Zonder dat de BBZ Helmond in kennis werd gesteld van het voornemen van Rabobank de kredietafspraken eenzijdig te beëindigen, werd en wordt dit gewoon doorgevoerd. Is het dan opportuun je af te vragen wat een overeenkomst met de Rabobank waard is? Waarom neemt de gemeente Helmond geen contact op met Rabobank? Waarom laat de gemeente zo met zich sollen? Het is overigens zeer lastig contact te krijgen met de gemeente. Mevrouw P. is de behandelaar van het dossier. Zij kent de noden van de Boer exact, haar collega Mevrouw v/d S. heeft destijds de BBZ lening gefaciliteerd, maar schijnt nu geen haast te hebben met het aanspreken van de Rabobank op haar verantwoordelijkheden. Dan is er vakantie, dan zijn de stukken uit het dossier weer zoek, al met al geen uithangbord voor de inzet van belastinggeld ter bevordering van de kredietverstrekking aan het MKB! Telefoonverkeer is nauwelijks mogelijk, het sturen van mails sorteerde enig effect. Het kan toch niet zo zijn dat andere belangen dan die van de ondernemer gediend worden? Wij speuren verder.
 
Medio mei 2016 heeft Vakblad voor de Bloemisterij een artikel geplaatst over De Boer. De reactie van de Rabobank op het artikel in Bloemisterij leest u in de alinea hieronder. Wij vragen ons in alle ernst af welk doel deze reactie dient? Gelooft Marie-Christine R. haar eigen woorden of wil ze geen aanvaring met haar werkgever omdat het functioneren van werknemers op dit moment extra aandacht krijgt binnen de bank?
 
'Verzekeringsovereenkomst vergt vertrouwen'
Interpolis zegt in een reactie dat ‘de verzekeraar en Debo Plant bij de afwikkeling van de schade helaas gaandeweg het vertrouwen in elkaar hebben verloren’. ,,Dat is reden geweest om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen. Dit is bij uitstek een overeenkomst waarbij partijen vertrouwen in elkaar moeten hebben”, zegt een woordvoerder. ,,Zoals gebruikelijk heeft verzekerde zich bij de afwikkeling laten bijstaan door eigen deskundigen om in overleg met de experts van Interpolis de schade vast te stellen. Het kan gebeuren dat er een verschil van inzicht bestaat. De polisvoorwaarden bieden de mogelijkheid om een arbiter de schade bindend vast te laten stellen. Hiervan is geen gebruikgemaakt.”
 
Rabobank Nederland spreekt in een reactie van ‘een buitengewoon vervelende situatie voor de klant.’ ,,Het geschil is ontstaan tussen de klant en de verzekeraar. Daar staan wij als bank buiten”, zegt woordvoerder Marie-Christine Reusken van Rabobank Nederland. ,,Als assurantietussenpersoon hebben wij er wel alles aan gedaan om de partijen tot elkaar te laten komen. Ook hebben we de klant erop gewezen zorg te dragen voor een passende verzekering, omdat wij een onverzekerd object niet kunnen financieren. Het ontbreken van een vertrouwensbasis was uiteindelijk echter de belangrijkste reden om de klantrelatie te verbreken.”
 

Hoe dan ook; belangrijk is dat stellingen onderbouwd worden met feiten. Een aantal onsamenhangende, niet onderbouwde stellingen op papier zetten zal partijen niet bijeen brengen. Wij zijn dus van de feiten. Het blijkt duidelijk uit de mail van Interpolis dat gelijk aan het begin van de schadeafhandeling Interpolis op een wel heel bijzondere manier in de wedstrijd zat. Deze mails hebben we pas in februari jl. in handen gekregen via de advocaat van Interpolis/Rabobank zelf. Zo “helaas” en “gaandeweg” was het dus allemaal niet!
 
Uit de brief d.d. 23 november 2015 van Niek V. Reijnders advocaten blijkt dat het niet hebben van een verzekering de reden tot opzegging van het krediet is. Dat Niek V. hard moet terugroeien blijkt wel uit het vonnis van de rechtbank. Kort en goed, de Boer is geen moment onverzekerd geweest. Dat Niek V. nog iets durft te stellen over de kwaliteit van de nieuwe verzekering is een gotspe gelet op de houding van Interpolis.
 
Maar Niek V. gaat door. Nu blijkt dat zijn positie onjuist en onhoudbaar is, verlengt hij de termijn weer met 6 maanden. De 6 maanden wordt gezien als een redelijke termijn waarbinnen je een financiering kunt opzeggen. Om de Boer nog verder onder druk te zetten wordt snel even de kredietlimiet iedere maand met € 10.000,-- ingeperkt. Dit tegen de schriftelijke afspraken uit 2011 met de gemeente Helmond in en dit terwijl de bank sowieso per 14 september a.s. de financiering opeist. Nee, dit is echt de houding die je van een professioneel dienstverlener mag verwachten. Maar wellicht nog het ergste, de Gemeente Helmond doet niks!
 
Terug naar de reactie van Rabobank Nederland. De Boer heeft zich inderdaad laten bijstaan door experts. Dat kan Interpolis helaas niet zeggen. Bij het afhandelen van de schade heeft Interpolis de heren A. van D. en C.H. als experts aangewezen, terwijl deze personen als zodanig helemaal niet gecertificeerd bleken,zie bijlage. Deze experts weigeren telkenmale inzage te geven in hun berekeningen (bijlage). Dat Interpolis zelf geen arbitrage wenste blijkt uit het feit dat, hoewel zij deze in diverse mails aankondigen, bij het uitblijven van akkoord van De Boer, de arbitrage nooit in gang is gezet (bijlage). Als de Rabobank dan weer spreekt, zakt de moed je in de schoenen. Normaal gaat de bank niet in op individuele gevallen, gelukkig geldt dat niet voor de dossiers die Stichting Krediet Verdriet onder de aandacht brengt! Natuurlijk is de reactie voor de klant vervelend, maar dit keer ook voor de Rabobank. Of de bank werkelijk buiten het conflict van De Boer en Interpolis staat, valt nog te bezien. Wij zouden graag van Marie-Christine R. een lijstje willen inzien welke acties op welke datum door Rabobank zijn ondernomen om partijen tot elkaar te brengen)? Dus geen loze stellingen, maar feiten. Dat de rechter Interpolis moet wijzen op haar onrechtmatig handelen is ernstig te noemen. Dat Rabobank dit vervolgens klakkeloos overneemt, als tussenpersoon die alles gedaan heeft….. komen” geeft te denken. Daarbij bieden de heren de Boer zoveel dekking (NWWI taxaties februari 2016) met hun woonhuizen, dat alle kredieten van Rabobank makkelijk afgedekt hadden kunnen worden, dus ook dit argument is niet bepaald overtuigend.
 
Gelukkig heeft de Boer een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij Interpolis. Deze polis biedt dekking voor dit soort situaties. Alles overziend en met de wetenschap van nu heeft De Boer een vso (vaststellingsovereenkomst) gesloten waarbij sprake is van dwaling. Ten tweede stuurt de Rabobank actief aan op een faillissement door de verdere inperking van het krediet. Ten derde heeft De Boer aantoonbare schade geleden door het onrechtmatig handelen van de Rabobank/Interpolis in het kader van het opzeggen van de verzekering en de financiering. Middels Achmea is het dossier van De Boer in behandeling gegaan genomen bij het advocatenkantoor Boskamp Willems te Tilburg. De behandelaar van dit dossier was mevrouw Mr. Adri N. Zij heeft voor de Boer het kortgeding gevoerd tegen Interpolis. Het kortgeding is in die zin gewonnen dat Interpolis de verzekering in ere moest herstellen met terugwerkende kracht. Dit maakt echter dat de andere punten nog blijven openstaan.
 
Aanvankelijk leek Adri N. de visie te delen van De Boer. In niet mis te verstane bewoordingen trekt zij van leer tegen Interpolis en Rabobank. Misleiding, verkeerde voorstelling van zaken, etc, etc. Na de uitspraak in het kortgeding verandert haar mening plotsklaps 180 graden blijkens haar mail d.d. 18 mei jl. Volstrekt verbaasd over haar houding vragen wij om opheldering . Het daarop volgende antwoord van Boskamp Willems spreekt voor zich (bijlage volgt) . Helaas gaat Boskamp ook niet inhoudelijk in op het gestelde. Schijnt toch een bepaald model te zijn in de Rabowereld. Na bemiddeling van de Stichting hebben we een advocaat bereid gevonden om de handschoen op te pakken tegen Interpolis/Rabobank. Wij zullen u op korte termijn op de hoogte houden van de verdere uitkomst en ontwikkelingen in het dossier.
 
Nogmaals willen we benadrukken dat de Stichting er alles aan gelegen is te komen tot een acceptabele schikking, echter wel op basis van gelijkwaardigheid, billijkheid en redelijkheid. Gelukkig zijn wij in een heel aantal dossiers in gesprek met de Rabobank en schijnen oplossingen zich te laten definiëren. Om processen niet te frustreren publiceren wij niet over deze kwesties tenzij partijen daar uitdrukkelijk prijs op stellen.