GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

HypotheekVisie Uden, "Lindeboom kent geen schroom"

HypotheekVisie Uden, "Lindeboom kent geen schroom"
Type
boeven
Datum
14 sep 2016
Bank
(vestiging )
Aangever
Daar zit ze dan, achter in de veertig, alleenstaand, behoorlijk ziek en volledig afhankelijk van haar uitkering. Wat ooit een leuk en onbezorgd leven was, is verworden tot een leven met veel ongemakken, beperkingen en pijn. Dit gecombineerd met allerhande financiële beperkingen als gevolg van haar arbeidsongeschiktheid maakt dat Scarlett dubbel moet oppassen met wat zij doet. Je zou denken dat e.e.a. vrij snel duidelijk zou moeten zijn voor betrokken proffesionals en adviseurs ter zake, dat bleek in de praktijk echter nogal tegen te vallen...
 
Uiteindelijk hebben we een houdbare oplossing kunnen bewerkstelligen met de eerste hypotheekhouder waarvoor onze dank! In dit artikel willen we daarom ook niet zo zeer ingaan op de rol van de geldverstrekker maar op de rol van de adviseur van Scarlett, Paul van der Linden van ​Hypotheekvisie Uden.
 
In 2006 heeft Scarlett h​aar huis gekocht. Het betrof een doodnormale tussenwoning. Door haar ziekte was Scarlett reeds afgekeurd en beschikte over een uitkering. Paul bedacht zicht geen moment en adviseerde een hypotheek o.b.v. een eigen inkomensverklaring. Echt helemaal gesnapt heeft Scarlett deze constructie nooit, Paul was immers haar adviseur, was of zou dientgengevolge volledig op de hoogte moeten zijn van haar specifieke situatie en hij wist vast wel wat goed was, althans dat beeld werd haar geschetst. Of niet, soms...?
 
Tsja, op basis van een uitkering wordt normaal gesproken geen financiering verstrekt. Dit kan anders liggen op het moment dat de uitkering een permanent karakter kent. Overigens doet dat niets af aan het feit dat door bijvoorbeeld wisselende wet- en regelgeving alsnog uitgangspunten kunnen wijzigen. Met andere woorden, de bestendigheid van een uitkering kan samenhangen met nieuwe wetgeving vanuit de overheid. Het is niet voor niks dat dit soort hypotheekconstructies al enige jaren verboden zijn. Paul wist dit blijkbaar niet zoals opgemaakt kan worden uit zijn mail. Een bijkomend nadeel van deze hypotheekconstructie betreft een niet nader genoemde rente-opslag. In de offerte wordt weliswaar een rente-opslag vermeld maar er wordt met geen woord gerept over de hoogte van deze rente-opslag. De hoogte daarvan laat zich raden, gelet op het prolongatievoorstel dat Scarlett mocht ontvangen. Let wel we spreken dus over hetzelfde onderpand, dezelfde debiteur, dezelfde hypotheekconstructie en hetzelfde inkomen. Over deze rente-opslag later meer. Dat Paul om moverende reden niet wenst te communiceren met de stichting over dit dossier spreekt boekdelen.
 
​Blijkens zijn mail stelt Paul dat een oplossing alleen dan mogelijk is indien Scarlett haar gehele hypotheek oversluit. Wij hebben daar als stichting een geheel ander gevoel bij maar omdat Paul niet met de stichting wenst te spreken en zich dus ook niet verder kan bekwamen, adviseert hij Scarlett hierin dus verkeerd. Scarlett had namelijk behoefte aan vermindering van haar maandlast i.p.v. een verhoging van haar schuld als gevolg van allerhande kosten die zij zou moeten maken voor het oversluiten van haar hypotheek. Deze kosten waren substantieel, € 10.000,-- boete, notaris, taxatie en natuurlijk het advies van Paul. Zonder nota geen diensten van Paul, zoveel was wel duidelijk.
 
Door alsmaar stijgende kosten is Scarlett behoorlijk ingeteerd op haar spaargeld. Veel noodzakelijk voorzieningen worden niet meer vergoed door de verschillende instanties wat een behoorlijke impact heeft en had op het besteedbaar inkomen van Scarlett. Je zou dan zo denken dat de adviseur iets van zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Blijkbaar speelden in dit dossier andere motieven. Scarlett voelde steeds meer druk en zag eigenlijk op korte termijn grote problemen ontstaan. Van meet af aan begreep Scarlett hierbij niet waarom haar huidige geldverstrekker en hypotheekhouder geen oplossing zou kunnen bieden (bijlagen 2, 3, 4, 5).
 
​Het eerste contact met de geldverstrekker was niet echt positief. Onduidelijkheid over haar maandlasten maakte dat men stelde dat zij niks voor haar konden betekenen. Hun advies was om contact op te nemen met de adviseur en zo geschiedde. Paul was echter niet gediend van enige bemoeienis, oversluiten of niks. Gegeven de LTI (loan to income) verhouding van ruim 6 op basis van een WIA-uitkering was de stichting wel benieuwd naar de voorwaarden waaronder dit zou gaan plaatsvinden. Paul was echter niet bereid iets van de sluier op te lichten zoals blijkt uit de inhoud van zijn mail. Hij spreekt daarin over con-collega's en slechte ervaringen?! Scarlett had werkelijk geen idee waar dit over moest gaan, in ieder geval niet over haar situatie!
 
Toen duidelijk werd dat geen van de partijen de helpende hand zou gaan toesteken, was de maat vol. Natuurlijk kon haar huidige geldverstrekker een marktconforme rente bieden met dito voorwaarden, althans dat vond Scarlett. Bovendien wilde ze niet ook nog eens haar laatste buffer opgeven om haar hypotheek betaalbaar te krijgen. Nu een minnelijke oplossing niet haalbaar bleek, restte Scarlett niets anders dan haar klacht voor te leggen bij het KIFID.
 
​Zoals gebruikelijk worden de klachten bij het KIFID volgens een bepaald patroon verwerkt. Alvorens tot de daadwerkelijke inhoudelijke behandeling over te gaan stelde het KIFID een aantal aanvullende vragen. Paul van der Linden heeft deze vragen nooit beantwoord of maar zelfs de moeite genomen te reageren op dat wat toch wel gezien kan worden als een redelijk verwijt. Toen de stichting namens Scarlett contact opnam met de geldverstrekker gebeurde dat waar ze 10 maanden lang om gevraagd had; een combinatie van rentemiddeling, het schrappen van een opslag en het uitsmeren van de boeterente, maakt dat haar maandlasten zover omlaag gaan dat zij op een normale manier kan blijven wonen in haar huis.
 
En Paul van der Linden..? Wij legden hem deze publicatie voor met de gelegenheid om in het kader van hoor en wederhoor daar een eveneens te publiceren inhoudelijke reactie op te geven. Het zal u niet verbazen dat ook hier elke reactie uitblijft. Wel gaf Paul tijdens een toevallige ontmoeting met Scarlett te kennen dat hij niet gaat reageren..