GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Rabobank ligt op ramkoers..?!

Rabobank ligt op ramkoers..?!
Type
boeven
Datum
09 dec 2016
Bank
(vestiging )
Aangever
Rabobank ligt op ramkoers..?!
 
Het dossier van onze cliënt de heer Loman verloopt wat merkwaardig. Zo merkwaardig dat we hebben besloten over te gaan tot het plaatsen van deze "update"  alvorens het initiële verhaal in dit dossier op de website te publiceren.
 
Een en ander wordt mede ingegeven door een artikel in het FD van hedenmorgen, hierin werden een aantal Rabobank medewerkers geïnterviewd. Onze aandacht gaat daarbij specifiek uit naar mevrouw Heidi van Woudenberg, thans directievoorzitter Rabobank Rijn en Veenstromen; de lokale Rabobank welke een hoofdrol speelt in het dossier van de heer Loman.
 
In de zaak van de heer Loman hebben wij Rabobank gewezen op een “onopgelost dossier”. Dit dossier gaat voor de verandering niet zozeer om (veel) geld, maar om een integriteitkwestie. Het dossier deed, of beter doet, klaarblijkelijk veel stof opwaaien binnen Rabobank. Daar kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen gegeven de inhoud van de vonnissen in zowel de gevoerde bodemprocedure alsmede het hoger beroep.
 
Daar de stichting afspraken gemaakt heeft met partijen m.b.t. tot het moment van publiceren, kunnen  wij thans nog niet overgaan tot publicatie van het initiële verhaal van het dossier van de heer Loman. Wel willen wij u alvast informeren over alle tussentijdse ontwikkelingen in dit en andere dossiers zodat een ieder zijn daden richting de kerstdagen nog eens kan overdenken en wellicht tot bezinning kan komen. Als stichtingsbestuur denk je het allemaal wel een keer gezien te hebben, maar helaas, er is altijd nog sprake van een overtreffende trap.
 
In dit kader informeren wij u over de dossiers van:
 
-              Dhr. & Mw. Metselaar, Rabobank Leek/ Trip Advocaten Mr. Stoker
-              Dhr . & Mw. Smeman, Rabobank Emmen Coevorden/ Trip Advocaten Mr. Stoker
-              Theo en Mieke Rabobank ’s-Hertogenbosch/KIFID
 
Eerst gaan we nog even terug naar het dossier van de heer Loman. Op 22 november jl. heeft de stichting een concept van de initiële publicatie gestuurd naar de persdienst van Rabobank Nederland. Dit omdat wij nooit verweten willen en kunnen worden geen hoor en wederhoor toe te passen. Van Rabobank Nederland kregen we geen reactie, doch wel van haar advocaat Diederik K., DKA Advocaten (Diederik Kramer Advocaten). Zijn reactie was wat ons betreft redelijk positief, althans er werd getracht een opening te creëren voor een gesprek. Helaas zijn de ervaringen van de Stichting niet bepaald positief te noemen waar het aankomt op de resultaten met Rabobank Nederland. De Stichting staat echte oplossingen voor, geen cosmetische praat en loze toezeggingen. Gelukkig halen we in de regel heel andere resultaten met de lokale Rabobank kantoren. Op verzoek van Diederik K. heeft de Stichting een brief opgesteld. Kort samengevat komt het erop neer dat de stichting 3 uitgangspunten hanteert, te weten:
 
- De stichting wil partijen niet nodeloos schade toebrengen;
- De stichting wil geen class-action/massaclaim;
- De Stichting wil geen geld van Rabobank. We zijn erg trots op onze onafhankelijkheid en willen deze dan ook bewaren. Hoe anders dit vaak is, blijkt ondermeer uit de belangenbehartigers van DSB  Doorademen is vaak het beste in dit soort situaties…. 

De brief is door Rabobank gelezen en naar wij aannemen beoordeeld. Het antwoord is kort en duidelijk. De Stichting wil maar gezegd en benadrukt hebben dat zij voldoende pogingen gedaan heeft e.e.a. in der minne op te lossen.
 
Ondertussen heeft zich dan ook Witte & Partners gemeld (kent u deze nog...?). Klaarblijkelijk is DKA van het dossier gehaald?! Wat daar ook van zij. De inhoud moet op de achtergrond komen en dus wordt er wederom een schijndiscussie gestart over het noemen van namen. Voor zover de namen van betrokkenen al niet genoemd zouden zijn in de OPENBARE VONNISSEN, hebben veel van de betrokkenen ook helemaal geen probleem met het noemen van hun naam voor zover dit functioneel is. Uiteraard respecteren wij dit. Daarnaast had Rabobank zich ook wel kunnen bedenken dat, gelet op het gebeurde, het gebruiken van fictieve namen mogelijk een hilarisch karakter krijgt.
 
Dat Rabobank de stichting serieus neemt blijkt ondermeer uit de mail van Heidi van Woudenberg. Inhoudelijk bestrijdt zij geen letter, nee, het voorkomen van publicatie is een doel op zich. Mede gelet op de reactie van Rabobank gaat de Stichting versneld ter zake doende dossiers publiceren. Het dossier 2SQR en het cassatieverzoek is thans in behandeling.
 
De heer Metselaar vecht samen met zijn vrouw thans voor behoud zijn woning. Het absurde aan dit dossier betreft het feit dat Metselaar voldaan heeft aan al zijn verplichtingen aangaande de afspraken die de Stichting met de Rabobank/TRIP Advocaten heeft gemaakt inclusief een getekende en bindende offerte. In plaats dankbaar gebruik te maken van de “deal”, d.w.z. hypotheek ophogen, renteloze lening zoon en verkoop grondpositie, presteert de Rabobank/ TRIP Advocaten wederom om het pand van Metselaar op de veilingsite te zetten. De heer Metselaar heeft de pensioengerechtigde leeftijd reeds lang geleden bereikt(!) Enig respect is ver, heel ver te zoeken… De advocaten zijn wederom in gesprek en de kosten lopen maar op en op en op…. 5.500 rechtszaken bleek ook Deutsche Bank wat te veel van het goede te vinden?!
 
De heer Smeman heeft in overleg met de Stichting het dappere besluit genomen zijn supermarkt/ cateringservice te staken. In samenspraak met zijn familie zijn we daarbij tot de volgende doelstellingen gekomen:
 
- behoud woonrecht huidig appartement;
- voorkomen faillissement;
- afwikkeling schulden;
- kinderen kopen het vastgoed/geen veiling;
- z.s.m. baan zoeken i.v.m. herstel inkomen. 

Aan alle punten lijkt Smeman te voldoen, echter TRIP Advocaten, Mr. Stoker wijkt af van eerder gemaakte afspraken en meent het pand wederom op de veiling te moeten zetten omdat nu ineens het verkrijgen van een woonvergunning (wijziging bestemming winkel naar wonen) te lang zou duren?! Let wel Smeman betaalt noch immer zijn privé-lasten alsmede zijn verzekeringen. Ook in dit dossier worden duizenden en duizenden euros aan kosten gemaakt terwijl de oplossing gegeven is. De beoogde kopers zijn prima financierbaar voor zover ze überhaupt een financiering nodig hebben. Ook hier schijnt alleen de taal van de advocaten uitkomst te bieden. Onze gedachten en zorg gaat uit naar de echtgenote van Smeman. Naast haar gevecht tegen de bank heeft zij ook andere gevechten te voeren. Respect…, respect, de reorganisatie van de Rabobank ligt prima op koers mochten wij deze morgen vernemen.
 
Over het zorgplicht dossier van Theo en Mieke heeft de stichting al het nodige gepubliceerd. Dat Rabobank zich heer en meester voelt in de strijd blijkt wel uit haar aanhoudende weigering ook hier haar verantwoordelijkheid te nemen. Sterker, zij gaat door op de ingeslagen weg. Dit keer heet het "spook" rente-opslag;  gewoon de rente eenzijdig verhogen midden in een lopend rente contact. U leest het goed, cliënt is een gewone particuliere geldnemer van Rabobank. Hij heeft zijn recreatiewoning gefinancierd met een rvp van 10 jaar. Cliënt verhuurt zijn woning niet, heeft geen achterstanden, beheert het pand goed en heeft daarbij alles conform de richtlijnen verzekerd. Men gebruikt de woning als pied à terre als zij in Nederland verblijven. De woning in Spanje is verkocht, waardoor een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar is gekomen, waarmee zij, ook op verzoek van Rabobank, de financieringen in Nederland willen verlagen. Ondanks de substantiële risicoreductie wil Rabobank zowel een vergoeding hebben voor de vervroegde aflossing alsmede de renteverhoging in rekening brengen in een lopend contract?! Waarom zou ik dan nog überhaupt een rvp afspreken met mijn bank als ze vervolgens naar eigen inzicht de rente zomaar kunnen verhogen
Na aankondiging van de publicatie in het dossier van de heer Loman schijnt de bank in beweging gekomen te zijn, althans dat maken wij op uit de mail van Rabobank. Bewust noemen we (nog) geen namen om Rabobank niet de kans te geven een schijndiscussie te starten, maar de Rabobank aan te spreken over dat waar het in de ogen van de stichting om draait. Thans zijn wij met Rabobank in discussie over de hoge, volstrekt onnodige kosten die ook weer in dit dossier zijn gemaakt. Het dunkt me dat Rabobank haar tijd en middelen beter zou kunnen inzetten om de relatie met haar cliënten te verbeteren i.p.v. te polariseren. Maar goed, de stichting is geen bank…. Cliënt ziet de verkoop van de woning overigens zeker niet als een berusting in de situatie, maar gaat door op het pad voor compensatie.
 
Wordt vervolgd…